Seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 - Podpora sociálního podnikání na MPSV v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání.

Seminář se koná dne 10. 7. 2018  od 9:30  do  12:30 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním Právu 376/1, v přízemí zasedací místnost Klub, 128 01 Praha 2

Na semináři Vás seznámíme s revidovanou výzvou č. 129, podrobně rozebereme rozpočet projektu a individuálně s Vámi zkonzultujeme Vaše dotazy a projektové záměry s tématem sociálního podnikání. 

Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře:

https://www.esfcr.cz/akce-ridiciho-organu-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/seminar-pro-zadatele-k-vyzve-c-129-vi-1

Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz

 

ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2018

ČSOB v grantovém programu podporuje stabilizaci a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Jejím partnerem při realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s. Dosud bylo částkou 4,5 milionu korun podpořeno 31 sociálních podniků. Dne 20. června 2018 byl vyhlášen příjem žádostí na letošní rok a uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na den 31. července 2018. 
 

Maximální výše grantu: v grantovém řízení podpoří min. čtyři sociální podniky, každý podpořený podnik získá grant ve výši až 200 000 korun a odborné poradenství určené k zefektivnění své činnosti v hodnotě 50 000 korun.

 
Bližší informace zde:

 

Moravskoslezský kraj přivítal účastníky mezinárodní konference s názvem Sociální podnikání - podpora zaměstnanosti a regionálního rozvoje

                    


Dne 16. května 2018 se konala na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mezinárodní konference na téma sociálního podnikání. Konferenci připravil Klastr sociálních inovací a podniků SINEC ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Nad konáním konference převzal osobní záštitu hejtman Moravskoslezského kraje pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Jednalo se o velmi významnou akci, při níž došlo na setkání odborníků na téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání nejen z našeho regionu, ale zejména odborníků na celostátní a mezinárodní úrovni. Mezi prezentujícími na konferenci vystoupili náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády ČR paní Mgr. Martina Štěpánková, která je jednou z hlavních osob podílejících se na procesu přípravy návrhu zákona o sociálním podnikání. Není náhodou, že se tato významná akce konala právě v Ostravě. Jak uvedl hejtman kraje pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ve svém úvodním slově při zahájení konference: „Jsem rád, že akci takového významu hostí právě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, neboť vedení kraje již delší dobu významně podporuje rozvoj sociálního podnikání v našem regionu.“ Pan hejtman rovněž vyjádřil svou podporu oblasti sociálního podnikání i ve směru k projednávání návrhu zákona o sociálním podnikání v legislativnímu procesu.

Úvodní zdravici na konferenci přednesl předseda Banskobystrického samostatného kraje Ing. Ján Lunter, jakožto kraje, který se aktivně výrazně podílí na vytváření podmínek pro podporu sektoru sociální ekonomiky a rozvoje sociálního podnikání. O své zkušenosti a poznatky ze Slovenska se na konferenci podělili odborníci na téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání pan Peter Meszáros a generální státní poradce ministra financí Slovenské republiky pan doktor Michal Polák.

V odpolední části konference byly prezentovány zkušenosti a příklady dobré praxe ze sektoru sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. Prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků SINEC paní magistra Jana Juřenová představila členské sociální podniky klastru a mimo jiné uvedla: „Velmi děkujeme vedení Moravskoslezského kraje za projevenou podporu jak Klastru SINEC, tak našim členským sociálním podnikům a jsme rádi, že i díky podpoře kraje jsme v celorepublikovém srovnání krajem, který je na špici v rozvoji sociálního podnikání“. Tajemník Moravskoslezského paktu zaměstnanosti při Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pan doktor Martin Navrátil prezentoval zajímavý projekt zacílený na nastavení a využití tranzitních míst v sociálních podnicích, který bude v kraji realizován v úzké spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC od ledna příštího roku.

Konference se zúčastnili rovněž představitelé Parlamentu ČR - senátor pan doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., poslankyně paní Mgr. Andrea Babišová, poslankyně paní Ivana Nevludová, poslanec pan Ing. Lukáš Černohorský.

Náměstek hejtmana pro sociální oblast pan Jiří Navrátil ve svém závěrečném slově zhodnotil průběh konference, poděkoval všem účastníkům za zajímavé příspěvky a podnětnou diskusi a mimo jiné zmínil: „Sociální podnikání a podporu jeho rozvoje vedení Moravskoslezského kraje již dlouhodobě podporuje, o čemž svědčí i již dvě uzavřená memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC. Jsem rád, že náš kraj je v této oblasti velmi úspěšný a že se sociálním podnikům v našem regionu daří. Jsme otevřeni novým možnostem spolupráce, např. v oblasti kooperace mezi organizacemi zřizovaných Moravskoslezským krajem a sociálními podniky.

 

Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné

 
Dne 12. března 2018 byla prezidentkou Klastru SINEC paní Bc. Janou Juřenovou, MSc. a děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné panem prof. Ing. Danielem Stavárkem, Ph.D. podepsána dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci mezi oběma subjekty. 
 
Na základě této dohody se dne 28. března 2018 uskutečnila odborná přednáška pro studenty fakultyna téma Role a význam sociálních podniků v podnikatelském prostředí České republiky. Přednášku odborně a metodicky vedl manažer Klastru SINEC pan Ing. Vojtěch Beck. 

 

Slavnostní otevření nového provozu sýrárny na farmě ve Strahovicích

 
Dne 8. února 2018 se uskutečnilo slavnostní otevření nového provozu sýrárny na farmě ve Strahovicích, kterou provozuje členská organizace Klastru SINEC Armáda spásy České republiky, z.s. 
 
Slavnostního aktu byli přítomni i zástupci Klastru SINEC - prezidentka klastru paní Bc. Jana Juřenová, MSc. a manažer klastru Ing. Vojtěch Beck. Představitelé klastru ocenili úsilí pana ředitele Gerharda Karhana a vedoucího farmy pana Pavla Mytycha a popřáli mnoho úspěchů při provozu a rozvoji farmy, která vytváří pracovní místa pro obtížně uplatnitelné osoby na trhu práce. 
 

polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000011695/armady-spasy-vyrabi-na-farme-syry

 

Napsali o nás.....

 
Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. neustále vyvíjí a rozvíjí svou činnost v souvislosti s naplňováním svých cílů a aktivit. V rámci osvětových akcí a seminářů navštěvuje jednotlivá místa našeho regionu a dává o sobě vědět nejen na území Moravskoslezského kraje, ale celé republiky. 
 
Zpravodaj města Bílovce - ročník 40 - 11/2017 - listopad 2017 - strana 7
 
Měsíčník města Příbora - únor 2018 - strana 26
 
České sociální podnikání - 25.10.2017
 
 

Návštěva zástupců Moravskoslezského kraje
v sociálních podnicích na Třinecku a Českotěšínsku

                                               

Dne 1. listopadu 2017 se uskutečnila návštěva zástupců Moravskoslezského kraje v sociálních podnicích, členských organizacích Klastru SINEC v regionu Třinecka a Českotěšínska.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Jiří Navrátil, vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu pan Mgr. Daniel Rychlík a pracovník odboru sociálních věcí krajského úřadu pan Bc. Peter Hančin za doprovodu prezidentky Klastru SINEC paní Bc. Jany Juřenové, MSc.navštívili nejprve ERGON - sociální podnik z.s. v Třinci. Za účasti ředitelky společnosti paní Mgr. Dolores Czudkové a pana Ing. Rostislava Zabystrzana si hosté prohlédli výrobní haly a provoz na jednotlivých pracovištích a poté probíhala diskuse ve velmi milé atmosféře o aktuálních otázkách souvisejících s chodem sociálního podniku a zaměstnávámí cílové skupiny osob se zdravotním postižením.

 

Poté se zástupci Klastru SINEC přesunuli společně s představiteli Moravskoslezského kraje do sociálního podniku Trianon z.s. se sídlem v Českém Těšíně. Zde byli hosté přivítání předsedou sociálního podniku panem Viliamem Šuňalem a jeho kolegy i za přítomnosti starosty města Český Těšín pana Ing. Víta Slováčka. Ve společnosti Trianon proběhla exkurze ve výrobním provozu za asitence pana Šuňala, který poutavým způsobem informoval o historii sociálního podniku, jeho rozvoji a aktivitách i plánech do budoucna. Zástupci Moravskoslezského kraje si prohlédli rovněž vybavení dílny - drtič elektrokabelů, na které finančně Moravskoslezský kraj přispěl z dotace udělené sociálním podnikům v kraji prostřednictvím Klastru SINEC. Na závěr proběhla diskuse se zástupci Moravskoslezského kraje, Trianonu a Klastru SINEC ohledně aktuální situace v oblasti sociálního podnikání a možnostech jeho dlšího rozvoje nejen v našem kraji.

 

Možnost získání mikroúvěru pro sociální podniky

Projekt ŠANCE PRO ROZVOJ II. je zaměřen na zajištění a podporu FINANCOVÁNÍ ROZVOJE sociální ekonomiky a efektivního MENTORINGU v oblasti finančního a strategického řízení.

CO MŮŽEME pro vás zařídit?

- návratné financování vašich projektů a rozvoje za garantovaných etických podmínek

- podpora individuálního mentora v oblasti finančního či strategického řízení organizace

- vyhledání strategického partnera 
 

KDO PLATÍ naše služby?

Uvedené služby podpory rozvoje organizací sociální ekonomiky jsou realizovány v rámci projektu "ŠANCE PRO ROZVOJ II." (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_0_24/0003890), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.
 

KDO JSME?

OCCASIO o.p.s. vytvořila a uvedla na český finanční trh model mikrofinancování sociálního podnikání v rámci projektu ŠANCE PRO ROZVOJ. Navazující projekt ŠANCE PRO ROZVOJ II. si klade za úkol podpořit prostřednictvím zpřístupnění mikrofinancování rozvoj sociálního sektoru v ČR. Členové realizačního týmu mají bohaté zkušenosti v oblasti finančnictví, obchodu, marketingu a osobního rozvoje v sociální i komerční sféře.
 

V projektu ŠANCE PRO ROZVOJ II. naleznete podporu, pomoc i potřebné informace ohledně možností financování vašich aktivit. Smyslem projektu je prosperita v bezpečném prostoru pro podnikání a růst.

 

Přílohy:

Projekt_occasio_Sinec.docx (17378)

Zadost o pujcku MicroFin el vyplneni.pdf (2629747)

 

Více informací o projektu a modelu mikrofinancování sociálního sektoru, včetně kontaktních údajů,

naleznete na https://occasioops.cz/Socialni%20mikrofinance.html.

 

Klastr SINEC informuje o termínu konání Valné hromady členů klastru

Klastr SINEC informuje s časovým předstihem o termínu konání Valné hromady členů klastru, která se uskuteční dne 26. září 2017 v hotelu Srdce Beskyd v obci Čeladná.

Pozvánky s programem jednání budou jednotlivým členům klastru zasílány v období srpen/září.

 

Tři členské organizace Klastru SINEC obdržely cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost

Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo v úterý 16. května 2017 v Dole Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic. Do letošního osmého ročníku soutěže, kterou vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR, se přihlásilo 51 uchazečů – firmy, obce a společnosti veřejného sektoru.

V kategorii "organizace veřejného sektoru - do 50 zaměstnanců" získala 1. místo v soutěži společnost MENS SANA, z.ú.

V kategorii "organizace veřejného sektoru - do 50 zaměstnanců" získala 3. místo v soutěži společnost Stránské z.s.

V kategorii "podnikatelské subjekty (firmy) - do 50 zaměstnanců" získala 3. místo v soutěži společnost Zelená dílna s.r.o.

Našim oceněným členům Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. srdečně blahopřeje.


Více zde:

www.msk.cz/cz/verejnost/hejtman-rozdal-ceny-spolecenske-odpovednosti--92689/

 

Slavnostní otevření nového provozu v Krnově sociálního podniku P&A Thrax, s.r.o.

Dne 11. května 2017 se uskutečnilo slavnostní otevření nové provozovny sociálního podniku P&A Thrax, s.r.o. v Krnově. Tento sociální podnik se sídlem v Ostravě realizuje svou podnikatelskou činnost již od roku 2011. Za tuto dobu dospěl k tomu, že se aktivně hlásí k principům sociálně zodpovědného podnikání a v nově otevřeném provozu již zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané osoby, které na trhu práce mají jen velmi omezené možnosti, jak se zaměstnat. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Moravskoslezského kraje v čele s hejtmanem kraje panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., náměstci hejtmana pan Jan Krkoška a pan Jiří Navrátil. Přestřižení slavnostní pásky se zúčastnila rovněž starostka města Krnova paní PhDr. Jana Koukolová Petrová a slavnostnímu okamžiku byli přítomni rovněž senátor Parlamentu ČR pan MUDr. Ladislav Václavec, zástupce Generálního ředitelství ÚP ČR pan Ing. Zdeněk Škromach a rovněž prezidentka Klastru SINEC paní Bc. Jana Juřenová, MSc.

Otevření nového provozu navazovalo na dopolední odborný seminář na téma Fenomén dlouhodobé nezaměstnanosti, jehož pořadatelem byl Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s.

Více zde:

polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/11000008371/v-krnove-zahajil-cinnost-prvni-socialni-podnik

 

Memorandum o spolupráci v oblasti sociálního podnikání podepsali zástupci Moravskoslezského kraje a Klastru SINEC

Dne 13. dubna 2017 podepsali hejtman Moravskoslezského kraje pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. paní Bc. Jana Juřenová, MSc. memorandum o spolupráci v oblasti sociálního podnikání. Obě strany tím stvrdily podporu dalšího rozvoje sociálního podnikání v kraji s cílem vytvářet pracovní příležitosti pro obtížně uplatnitelné osoby na trhu práce. 

Více zde:

www.msk.cz/cz/socialni_oblast/kraj-podepsal-memorandum-o-spolupraci-v-oblasti-socialniho-podnikani--90964/

 

Klastr SINEC jako partner projektu s názvem "BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje" a realizátor projektu pro oblast Moravskoslezského kraje se účastnil jednání kulatého stolu projektu na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Ostravě

Dne 29. března 2017 se uskutečnilo jednání 2. kulatého stolu s klíčovými stakeholdery BEC - podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev v rámci realizace projektu OP Zaměstnanost reg. č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje. 

Jednání se uskutečnilo na půdě Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě a zúčastnili se jej prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. paní Bc. Jana Juřenová, MSc. a rovněž manažer klastru a regionální odborný pracovník projektu pan Ing. Vojtěch Beck.


 

Klastr SINEC informuje o možnosti získat stážisty do sociálních podniků za podpory projektů Fondu dalšího vzdělávání

V současné době běží pod gescí Fondu dalšího vzdělávání realizace dvou projektů financovaných z EU, které jsou zaměřeny na podporu uplatnění cílových skupin osob starších 15 let věku, uchazečů o zaměstnání, rodičů na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaných osob, lidí starších 50 let.

Jedná se o projekty s názvem Cesta pro mladé a Vzdělávání praxí.

Firmám a podnikům, které se zapojí do realizace projektu formou umožnění konání stáží v jejich provozech, budou hrazeny náklady související s realizací stáží.

Více informací zde:

clanek_klastr_cesta.pdf (254529)

clanek_klastr_soc.pdf (309022)

 

Klastr SINEC už je i na Facebooku

www.facebook.com/klastrsocialnichinovaciapodniku/

 

Klastr SINEC pomáhá lidem zahájit vlastní podnikání prostřednictvím projektu BEC družstva

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. je partnerem projektu CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje a zajišťuje realizaci projektu na území Moravskoslezského kraje. Počátkem roku 2017 bude založeno v Ostravě nové družstvo, které bude vytvořeno na základě metodiky podnikatelsko - zaměstnaneckých družstev, tzv. BEC družstev. V rámci tohoto podnikatelského subjektu bude vytvořeno vhodné prostředí s adekvátními podmínkami pro testování rozvoje vlastního podnikání klientů projektu. Projekt tak umožňuje podpořit zejména nezaměstnané a ekonomicky neaktivní osoby k aktivnímu návratu na trh práce. V současné době probíhá nábor zájemců klientů, kteří mají zájem o zahájení vlastního podnikání a chtějí si otestovat vlastní možnosti a životaschopnost svého podnikatelského záměru v praxi.

 

Vzdělávání zaměstnanců členských neziskových organizací Klastru SINEC pokračuje i v roce 2017

Po dvou vzdělávacích seminářích pro zaměstnance členských neziskových organizací Klastru SINEC konaných v loňském roce se opět rozběhla nabídka vzdělávání i v novém roce 2017. Pro období leden až duben jsme v rámci realizace projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002223 s názvem Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podpora jeho členů, financovaného z OP Zaměstnanost, připravili pro členské NNO Klastru SINEC pět dalších tématicky zajímavých seminářů. Dne 25. ledna 2017 se uskuteční v Ostravě kurz na téma Koučink, dne 23. února 2017 bude realizován kurz na téma Hodnocení zaměstnanců. Dále na toto období připravujeme konání kurzů na téma Marketing, Příprava projektů a projektové řízení v podniku, Principy sociálního podnikání. Na semináře je možné se přihlašovat již v tuto chvíli.

Více informací je uvedeno na:

www.klastr-socialnich-podniku.cz/operacni-program-zamestnanost/pozvanky/

 

 

Informace o připravovaném dotačním titulu pro sociální podniky v roce 2017

V měsíci lednu/únoru 2017 se připravuje vyhlášení výzvy pro předkládání projektových záměrů zaměřených na podporu sociálního podnikání v rámci Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace, která je v gesci Magistrátu města Ostravy. 

Výzva je určená již existujícím i nově vznikajícím sociálním podnikům na území ostravské aglomerace (Ostravsko, Karvinsko, Opavsko, Frýdecko - Místecko, Novojičínsko).

Výzva bude zaměřena na:

1. Vznik nového sociálního podniku
    - založením nového podnikatelského subjektu,
    - rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
2. Rozšíření podniku
    v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází     k jednomu z následujících kroků:
        - rozšíření nabízených produktů a služeb,
        - rozšíření prostorové kapacity podniku,
        - zavedení nových technologií výroby,
        - zefektivnění procesů podniku.

Výzva bude obsahově i metodicky podobná výzvám v IROP (výzva č. 44) a bude se řídit podobnými pravidly. Sociální podniky, které již podaly své projekty do výzev IROP a buď neuspěly nebo ještě očekávají výsledek hodnotící komise, tak mohou stejné nebo podobné projekty podat i v této výzvě v rámci ITI ostravské aglomerace.

Oprávněnými žadateli budou jako v IROP nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, církve apod.

Cílové skupiny budou shodné jako v IROP - osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby po výkonu trestu, osoby se zdravotním postižením apod.

Maximimální výše podpory na jeden projekt bude cca 4,9 mil. Kč, 85 % bude financováno z ERDF a 15 % bude spolufinancovat žadatel.

Finanční podpora bude poskytováno v režimu de minimis.

Více informací a konzultace bude Klastr sociálních inovací a podniků SINEC poskytovat členům po vyhlášení výzvy.

 

Výjezdní zasedání členů rady Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s.,

Osoblažsko, 22.11.2016

Dne 22. listopadu 2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání členů rady Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. v mikroregionu Osoblažska.

Hlavní jednání rady proběhlo na Obecním úřadu v Hlince, kde byli jednání přítomni prezidentka Klastru paní Bc. Jana Juřenová, MSc., víceprezident Klastru pan Ing. Jiří Drastík, radní Ing. Česlav Santarius, Mgr. Dolores Czudková, pan Viliam Šuňal a paní Ing. Soňa Kantorová, Ph.D.

Jednání byli rovněž přítomni předseda revizní komise Klastru pan Mgr. Jan Bezděk a zaměstnanci Klastru sociálních inovací a podniků SINEC pan Ing. Vojtěch Beck a paní Lenka Blahutová.

Prezidentka Klastru všechny přivítala a zahájila jednání rady, které probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Obsahem jednání bylo řešení aktuálních otázek v činnosti Klastru a plán činnosti na další období. Hostem jednání byl pan Mgr. Ivo Škrabal, ředitel Centra pro komunitní práci Severní Morava, který radním prezentoval aktuální situaci v realizaci projektu OP Zaměstnanost BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje, jehož partnerem je Klastr SINEC, a metodický postup implementace metody BEC družstev v Moravskoslezském kraji.

Pan Mgr. Jan Bezděk, ředitel Osoblažského cechu, z.ú. představil nejen činnost této společnosti, ale rovněž přiblížil specifika života lidí na Osoblažsku, včetně popisu místních problémů a příležitostí rozvoje tohoto mikroregionu.

Dalším bodem jednání byla exkurze ve dvou členských podnicích Klastru SINEC na Osoblažsku, a to ve výrobně marmelád společnosti Sladké Osoblažsko s.r.o. v obci Hlinka a v sídle společnosti Přemyslovský dvůr, z.s. ve Slezských Pavlovicích. Poté následovalo pracovní setkání se starosty obcí mikroregionu Osoblažska – starostou obce Osoblaha panem Ing. Antonínem Rousem, starostkou obce Slezské Pavlovice paní Bc. Lenkou Drozdovou, starostou obce Dívčí Hrad panem Mgr. Janem Bezděkem a starostou obce Hlinka panem Marcelem Chovančákem.

 

Setkání představitelů Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s.

s prezidentem republiky a hejtmanem Moravskoslezského kraje

2. a 3. listopadu 2016

 

Ve dnech 2. až 4. listopadu letošního roku poctil svou návštěvou region Moravskoslezského kraje prezident republiky pan Miloš Zeman. V rámci nabitého třídenního programu návštěvy pana prezidenta se dostalo představitelům Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. cti, aby se zúčastnili pracovních setkání s panem prezidentem.

První den návštěvy pana prezidenta byl zakončen slavnostní večeří za přítomnosti představitelů našeho Klastru – paní prezidentky Jany Juřenové, pana víceprezidenta Jiřího Drastíka, členů rady Klastru paní Dolores Czudkové, pana Viliama Šuňala a pana Česlava Santariuse. Představitelům Klastru se dostalo cti setkat se nejen s panem prezidentem, ale rovněž s hejtmanem Moravskoslezského kraje panem Miroslavem Novákem.

 

Během druhého dne své návštěvy Moravskoslezského kraje poctil pan prezident svou návštěvou rovněž město Rýmařov, kde se uskutečnil pracovní oběd s významnými osobnostmi Bruntálska, opět za přítomnosti prezidentky Klastru sociálních inovací a podniků SINEC paní Jany Juřenové. Pracovního setkání, které bylo věnované diskusi o sociálním podnikání a problematice nezaměstnanosti, se zúčastnili starosta města Bruntál pan Petr Rys, starosta obce Hlinka pan Marcel Chovančák, starosta obce Osoblaha pan Antonín Rous a rovněž podnikatel pan Jakub Adamík, který připravuje zahájení nových podnikatelských aktivit v regionu Osoblažsko.

 

Ve velmi milé a přátelské atmosféře přítomní diskutovali o praktických zkušenostech s inovativním nástrojem sociálního začleňování formou sociálního podnikání, které je úspěšně implementováno v regionu Osoblažska a prostřednictvím něhož jsou vytvářena nová pracovní místa zejména pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

 

 

Tiskové prohlášení prezidenta Miloše Zemana při ukončení návštěvy Moravskoslezského kraje

V projevu pana prezidenta na tiskové konferenci při příležitosti ukončení jeho třídenní návštěvy Moravskoslezského kraje zaznělo mimo jiné:

"......Pokud jde o celkové hodnocení, společným jmenovatelem našich setkání byla obava, že Moravskoslezský kraj se vylidňuje. A já se musím přiznat, že jsem si opravil názor na tak zvané sociální podnikání, když jsem se setkal s tak zvaným Osoblažským cechem a Klastrem sociálního podnikání. Myslím si, že toto je jedna z cest, jak zvýšit zaměstnanost....."

 

Celý článek k projevu pana prezidenta je k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Prezident-Zeman-Opravil-jsem-si-nazor-na-takzvane-socialni-podnikani-Na-druhou-stranu-461480

 

 

Účast Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s.

na jednání Pracovní skupiny pro legislativu Úřadu vlády ČR,

Ostrava 24.10.2016

 

Dne 24. října 2016 se na Magistrátu města Ostravy uskutečnilo jednání Pracovní skupiny pro legislativu Úřadu vlády ČR v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

Jednání se zúčastnili paní Mgr. Martina Štěpánková - náměstkyně ministra pro řízení Sekce pro lidská práva, pan Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora statutárního města Ostrava, pan Mgr. Radek Jiránek - ředitel odboru sociálního začleňování (Agentura pro sociální začleňování) Úřadu vlády ČR, paní Bc. Jana Juřenová, MSc. – prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. a členka pracovní skupiny, jež připravovala věcný záměr zákona o sociálním podnikání. Dále se jednání zúčastnili zástupci MPSV a Ministerstva spravedlnosti, pracovníci magistrátu, několik zástupců ostravských organizací.   

Jednání navazuje na pracovní skupiny z předchozích období, na kterých statutární město Ostrava a jeho partneři diskutovali návrhy legislativních změn souvisejících s oblastí sociálního začleňování. Jednání bylo věnováno oblastem:

  • zákonu o sociálním bydlení – aktuální informace z přípravy zákona,
  • dluhové problematice v návaznosti na Akční plán k naplnění Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016 – 2020,
  • zákonu o sociálním podnikání
  • a dalším souvisejícím tématům.

 

Setkání představitelů Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s.

s náměstkem ministryně práce a sociálních věcí,

TRIANON, Český Těšín 6.10.2016

a

otevření nového provozu sociálního podniku ERGON

 

Dne 6. října 2016 se na půdě sociálního podniku TRIANON, člena Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., konalo jednání představitelů Klastru s náměstkem ministryně práce a sociálních věcí panem Petrem Krčálem, který se zabývá zejména oblastí sociálních služeb.

Pana náměstka přivítali prezidentka Klastru paní Bc. Jana Juřenová, MSc. a pan Viliam Šuňal - předseda spolku Trianon, člen rady Klastru.

Dále jednání a diskusi ohledně role a významu sociálního podnikání byli přítomni: Ing. Jiří Drastík – viceprezident Klastru, ředitel Centra sociálních služeb Ostrava, Ing. Česlav Santarius – člen rady Klastru, Mgr. Jan Bezděk – starosta obce Dívčí Hrad a ředitel Osoblažského Cechu, neziskové organizace, kterou si založily čtyři spolupracující obce, Ing. Vojtěch Beck – manažer Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, PaedDr. Vlastislav Kuchař – vedoucí odboru kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje a Mgr. Radim Fryč – zaměstnanec odboru kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje.

Paní prezidentka Klastru představila panu náměstkovi jednotlivé členy, historii a současnou činnost Klastru, dále prezentovala základní principy sociálního podnikání a přínosy sociálních podniků pro hospodářství a sociální situaci státu a regionu. Poté započala diskuse všech účastníků jednání, která probíhala ve velmi příjemné a konstruktivní atmosféře a ve velmi pěkném prostředí společnosti Trianon. Závěrem si mohli všichni účastníci prohlédnout pracoviště sociálního podniku Trianon za osobního výkladu pana předsedy Šuňala.

 

 

Po ukončení jednání a exkurze v sociálním podniku Trianon se všichni účastníci přesunuli do společnosti ERGON – sociální podnik z.s., kde proběhlo slavnostní otevření nového provozu sociálního podniku za přítomnosti významných představitelů státu i regionu.

Úvodním slovem všechny přítomné přivítala paní ředitelka Mgr. Dolores Czudková. Poté pronesl gratulaci Ergonu pan náměstek Petr Krčál, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj doc. Ing. Jiří Ciencala, CSc a starostka města Třinec RNDr. Věra Palkovská. 

 


 www.msk.cz/cz/socialni_oblast/moravskoslezsky-kraj-privital-ucastniky-mezinarodni-konference-s-nazvem-socialni-podnikani-_-podpora-zamestnanosti-a-regionalniho-rozvoje-115123/