Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podpora jeho členů

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002223

Období realizace: 1. října 2016 - 30. září 2018

Projekt řeší problematiku stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podporu jeho členských nestátních neziskových organizací prostřednictvím komplexu vzájemné provázaných aktivit. Aktivity cílí na management a strategické řízení Klastru, na podporu členských NNO v oblasti jimi poptávaného vzdělávání. Důležitým aspektem je rozvoj spolupráce sociálně podnikajících NNO, veřejného a podnikatelského sektoru, a umožnění stáží pro zvýšení zkušeností a vědomostí zaměstnanců NNO.

 

Klíčové aktivity
1. Stabilizace managementu a strategické řízení

Aktivita je zaměřena na rozvoj služeb a činností vůči členským NNO tak, aby byly pro členy užitečné a pokud možno komplexní. Bude možné poskytování metodické podpory a poradenství v oblasti sociálního podnikání, nastavení sdílení informací a vzájemné propojování a síťování mezi členy v podobných oborech sociálně podnikatelských činností. Aktivita také cílí na nastavení zásadních strategií a metodik, které bude Klastr používat vůči svým členům, vůči ostatním stakeholderům a širší veřejnosti.

2. Vzdělávání členských NNO

Aktivita řeší potřeby členských nestátních neziskových organizací v oblasti vzdělávání a rozšiřování vědomostí související se sociálním podnikáním, s prací s lidskými zdroji, hodnocením zaměstnanců, ale také s týmovou spoluprací a syndromem vyhoření při práci se zdravotně a sociálně znevýhodněnými zaměstnanci sociálních podniků, kteří mají různá specifická omezení a problémy a je třeba jim věnovat stálou pozornost, péči a podporu. Další část vzdělávání je zaměřená na komunikaci, komunikační strategie, marketing, finanční řízení i fundraising. Tyto oblasti jsou velmi důležité pro "podnikatelskou část" činností sociálních podniků.

3. Semináře pro veřejnou správu

Tato aktivita je stěžejní ve smyslu nastavení určité spolupráce s veřejnou správou v rámci Moravskoslezského kraje, která povede k větší informovanosti a osvětě představitelů samospráv a pracovníků magistrátů a obcí s rozšířenou působností (ORP). Tato skupina stakeholderů je velmi důležitá z hlediska místních (lokálních) vztahů veřejné správy a sociálních podniků. Cílem aktivity je otevřít sociální ekonomiku a sociální podnikání širší skupině představitelů a pracovníků veřejné správy, seznámit se j výhodami a možnostmi sociálního podnikání, ukázat jim na příkladech dobré praxe, co vše lze pomocí sociálně podnikatelských aktivit řešit a v čem se lze inspirovat, a propojit členské NNO v jednotlivých regionech s "jejich" veřejnou správou a umožnit tak vznik vzájemné spolupráce v poměrně nové, pro mnohé dosud nevnímané, oblasti. Semináře budou uskutečněny pro všechna statutární města Moravskoslezského kraje a ORP, tedy pro
22 obcí, jejich představitele, pracovníky a další aktéry z daného území.

4. Workshopy pro podnikatelský sektor

Aktivita je zaměřena na zlepšení postavení členských NNO v segmentu podnikání obecně i cíleně. V každodenní praxi je znát, že sociální podniky, a v největší míře sociální podniky právní formy NNO, nejsou brány v běžných trzích jako "konkurenceschopné" podnikatelské subjekty, což je ve značné míře může poškozovat. Omezuje to jejich možnosti na daném segmentu trhu, zužuje to okruh jejich potencionálních spolupracujících partnerů (dodavatelů, odběratelů, ale také zákazníků). Cílem této aktivity je otevřít členským NNO cestu do podnikatelského sektoru, napomoci nastavení vzájemné spolupráce mezi NNO a podnikateli. Cílem je pochopení sociálního podnikání ze strany podnikatelů a vytvoření tak prostoru pro vzájemnou spolupráci.

5. Stáže v sociálních podnicích

Aktivita je zaměřena na přenos zkušeností a dobrých praxí mezi sociálními podniky. Mezi členy jsou mnohdy různé nápady k možným podnikatelským činnostem, chybí jim ale konkrétnější představa zajištění a nastavení provozu, struktury, chodu potencionálního nového sociálního podniku či nové podnikatelské aktivity v rámci stávajícího sociálního podniku. Pro tyto potřeby je vhodnou možností absolvování stáží v sociálních podnicích, ať již členských nebo nečlenských, vždy s ohledem na zájem a maximální využití pro žadatele o stáž.

6. Mezinárodní konference

Přibližně v polovině realizace projektu proběhne konference s účastí zahraničních odborníků v oblasti sociální ekonomiky a sociálního podnikání ze Slovenska a z Polska a z České republiky. Cílem je propojit členské NNO, veřejný sektor a podnikatelský sektor, a další možné aktéry sociálního podnikání, předat dostatek informací a příkladů dobrých praxí z Česka i zahraničí, vyzdvihnout význam sociální ekonomiky pro komplexní tradiční ekonomiku, jež svým působením v tržním prostředí vytváří určitou skupinu obyvatelstva žijící v sociálním vyloučení a jež tradiční ekonomika nemá prostor řešit.

 

Harmonogram

Aktivita 1: říjen 2016 - září 2018

Aktivita 2: říjen 2016 - září 2018

Aktivita 3: říjen 2016 - září 2018

Aktivita 4: říjen 2016 - září 2018

Aktivita 5: říjen 2016 - září 2018

Aktivita 6: červen 2017 - říjen 2017

 

Cíle projektu

Cílem projektu je stabilizace managementu Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a nastavení a uvedení do běžných procesů v Klastru veškerých strategií potřebných pro vlastní výkon a řízení, pro plánování a financování vlastní činnosti, pro vystupování vně i uvnitř Klastru. Cílem je zvýšit úvazek
manažera z 0,2 na výši 0,6.
Cílem je zkvalitnit pomoc a podporu členským nestátním neziskovým organizacím, zapojit se do zvyšování jejich vlastních kvalifikačních předpokladů, napomoci jim s budováním vlastního managementu, který má znalosti řízení a plánování, dokáže skloubit sociální a podnikatelskou část sociálního podnikání ve prospěch svůj i společnosti jako takové.
Cílem je uspořádat 20 druhů kurzů ve 28 bězích. Cílem je poskytnout podporu nejméně 40 zaměstnancům a představitelům členských NNO.

Cílem je uspořádat 1 mezinárodní konferenci k aktuálnímu dění v tématice sociální ekonomiky a sociálního podnikání.

Cílem je uspořádat celkem 32 seminářů a workshopů pro veřejný a podnikatelský sektor za účelem šíření informací o sociálním podnikání, vzniku provazeb v rámci jednotlivých regionů a lokálních míst, a zlepšení postavení NNO sociálně podnikajících.